Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

 

Text Box: Mẫu số: 08/KK - TNCN(Ban hành kèm theoThông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

        Chính thức:  [     ]      Bổ sung:  [     ]    Lần: [     ]

            [01] Kỳ tính thuế: Quý …… Năm ..........

[02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………….…………………...

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[04] Địa chỉ: .....................................................................................................................

[05] Điện thoại:…………[06] Fax:……..….... [07] Email:…………............................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

[08]

 

2

Tổng chi phí phát sinh trong kỳ

[09]

 

3

Thu nhập chịu thuế

[10]

 

4

Các khoản giảm trừ

[11]

 

   - Cho bản thân

[12]

 

   - Cho người phụ thuộc

[13]

 

   - Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[14]

 

   - Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc

[15]

 

5

Thu nhập tính thuế

[16]

 

6

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong kỳ

[17]

 

7

Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam

[18]

 

CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(áp dụng đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế bình quân trên 4 triệu đồng/tháng)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND/ hộ chiếu (nếu có)

Quan hệ với ĐTNT

Số tháng được tính giảm trừ trong quý

Thu nhập được giảm trừ

 

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[25]

[26]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

………………, ngày ………… tháng ………… năm …………

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản