Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Bảng kê chi tiết thu nhập chịu thuế và thuế TNCN

 

 

Mẫu số: 06A/BK-TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

 

 


BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm……

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.......................................................................................

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/

Hộ chiếu

Tổng thu nhập tính thuế trong năm

Thuế đã khấu trừ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

     Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

…………, ngày …… tháng …… năm ………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 


 

 

Mẫu số: 06B/BK-TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

 

 


BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THUẾ

THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP

TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

 

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.......................................................................................

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/

Hộ chiếu

Tổng giá trị chuyển nhượng trong năm

Thuế đã

khấu trừ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

      Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

………………, ngày ………tháng …… năm ……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 


 

 

Mẫu số: 06C/BK-TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

 

 


BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP

CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP

TỪ BẢN QUYỀN, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

 

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.......................................................................................

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/

Hộ chiếu

Tổng thu nhập tính thuế

Thuế đã

khấu trừ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

     Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

……………, ngày … .tháng …… năm …………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 


 

 

Mẫu số: 06D/BK-TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

 

 


 BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm………

 

 [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.......................................................................................

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/

Hộ chiếu

Tổng thu nhập tính thuế

Thuế đã

khấu trừ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

      Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

…………, ngày ……tháng …… năm ……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản