Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN- Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú

 

 

Mẫu số: 04/KK-TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

 và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

    Chính thức: [   ]      Bổ sung: [   ]    Lần: [    ]

   [01]  Kỳ tính thuế: Tháng/Quý…… Năm……….

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………..........

               [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[04] Địa chỉ: ..........................................................................................................

[05] Điện thoại:..........................[06] Fax:...........................[07] Email: .................

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng/Số tiền

 

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập trong kỳ

[08]

Người

 

 

 

a

Tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

[09]

Người

 

 

 

b

Tổng số cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

[10]

Người

 

 

 

2

Tổng số thu nhập đã trả trong kỳ

[11]

VNĐ

 

 

 

a

Tổng số thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trả

[12]

VNĐ

 

 

 

b

Tổng số thu nhập từ kinh doanh đã trả

[13]

VNĐ

 

 

 

3

Tổng số thuế khấu trừ trong kỳ

[14]

VNĐ

 

 

 

a

Tổng số thuế  khấu trừ đối với thu nhập từ  tiền lương, tiền công

[15]

VNĐ

 

 

 

b

Tổng số thuế khấu trừ đối với thu nhập từ kinh doanh

[16]

VNĐ

 

 

 

 

   Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

............ , ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

 


 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản