Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

 

 

Mẫu số: 02/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 


TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)

        Chính thức:  [    ]      Bổ sung: [    ]   Lần: [     ]

[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...……

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………........

           [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[04] Địa chỉ: …………………………………….................................................

[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:..........................[07] Email: .......................

A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng/Số tiền

1

Tổng số lao động trong kỳ

[08]

Người

 

2

Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ

[09]

VNĐ

 

3

Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ

[10]

Người

 

4

Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ

[11]

VNĐ

 

5

Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ

[12]

Người

 

6

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

[13]

VNĐ

 

B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng/Số tiền

1

Tổng số lao động trong kỳ.

[14]

Người

 

a

Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10%

[15]

Người

 

b

Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20%

[16]

Người

 

2

Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ.

[17]

VNĐ

 

a

Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10%

[18]

VNĐ

 

b

Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 20%

[19]

VNĐ

 

3

Tổng số thuế khấu trừ trong kỳ.

[20]

VNĐ

 

a

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 10%.

[21]

VNĐ

 

b

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 20%.

[22]

VNĐ

 

    Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

............ , ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 


 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản