Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN- Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú

 

 

 

Mẫu số: 03/KK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)

Chính thức:  [  ]      Bổ sung: [  ]    Lần: [  ]

[01]  Kỳ tính thuế: Tháng/Quý ……… Năm……….

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:………………………………………….

           [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[04] Địa chỉ: ……………..…………………………………………………...

[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..…

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng/Số tiền

 

 

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

 

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[08]

Người

 

 

2

Tổng thu nhập chịu thuế

[09]

VNĐ

 

 

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)

[10]

VNĐ

 

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

 

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[11]

Người

 

 

 

2

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

[12]

VNĐ

 

 

 

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (0,1%)

[13]

VNĐ

 

 

 

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

 

 

1

Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập

[14]

Lượt

 

 

 

2

Tổng thu nhập chịu thuế

[15]

VNĐ

 

 

 

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)

[16]

VNĐ

 

 

 

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

 

 

1

Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập

[17]

Lượt

 

 

 

2

Tổng thu nhập chịu thuế

[18]

VNĐ

 

 

 

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (10%)

[19]

VNĐ

 

 

 

                   

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

............ , ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

 

 


 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản