Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

 

 

Mẫu số: 01/ĐK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Mã số thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

[02]. Ngày tháng năm sinh:

                                                     ngày     tháng          năm

Nam

 

 

Nữ

 

[03]. Giới tính:          [04]. Quốc tịch:....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05]. Số chứng minh nhân dân:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [05.1]. Ngày cấp

                                                ngày     tháng          năm

 [05.2]. Nơi  cấp:....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [06]. Số hộ chiếu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            [06.1]. Ngày cấp:

                                                 ngày     tháng          năm

[06.2]. Nơi  cấp: ....................................................................................................

[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................

[07.2]. Xã, phường:...............................................................................................

[07.3]. Quận, huyện:..............................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố:................................. [07.5]. Quốc gia: ..........................

[08]. Địa chỉ cư trú:

[08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................

[08.2]. Xã, phường:................................................................................................

[08.3]. Quận, huyện:..............................................................................................

[08.4]. Tỉnh, thành phố:.........................................................................................

[09]. Điện thoại liên hệ:........................................................[10].Email:..........................

[11]. Cơ quan thuế quản lý: .............................................................................................

         Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

…, ngày …tháng  … năm …………

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 


 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản