Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tờ khai quyết toán thuế TNCN- Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú

 

 

 
 

Mẫu số: 06/KK - TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán,

bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)

        Chính thức:  [   ]      Bổ sung: [   ]    Lần: [    ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

  [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.......................................................................................

[04] Địa chỉ: ………………………………………………………………….....................

[05] Điện thoại: ……………[06] Fax: ………………….[07] Email:…………….............

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng/Số tiền

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[08]

Người

 

2

Tổng thu nhập tính thuế

[09]

VNĐ

 

3

Tổng số thuế đã khấu trừ (5%)

[10]

VNĐ

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[11]

Người

 

2

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

[12]

VNĐ

 

3

Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%)

[13]

VNĐ

 

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1

Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập

[14]

Lượt

 

2

Tổng thu nhập tính thuế

[15]

VNĐ

 

3

Tổng số thuế đã khấu trừ (5%)

[16]

VNĐ

 

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

 

 

1

Tổng số lượt cá nhân trúng thưởng

[17]

Lượt

 

2

Tổng thu nhập tính thuế

[18]

VNĐ

 

3

Tổng số thuế đã khấu trừ (10%)

[19]

VNĐ

 

    Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

…………, ngày ………tháng …… năm ……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản