Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân

 

 

Mẫu số: 07/KK -TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 


TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập

 từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……Năm ....…

Chính thức:  [    ]     Bổ sung: [   ]    Lần: [    ]

 

       [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 [02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………….................

[04] Địa chỉ: ...........................................................................................................

[05] Điện thoại:…………………[06] Fax:….……….... [07] Email:………….....

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

[08]

 

a

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

[09]

 

b

Tiền thưởng

[10]

 

c

Thu nhập khác

[11]

 

 

d

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam

[12]

 

2

Các khoản giảm trừ

[13]

 

  a

Cho bản thân

[14]

 

  b

Cho người phụ thuộc

[15]

 

  c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[16]

 

  d

Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc

[17]

 

3

Tổng thu nhập tính thuế

[18]

 

4

Tổng số thuế phải nộp trong kỳ

[19]

 

CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Ngày sinh

Số CMND

Số hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

 

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

…………, ngày …… tháng  .... năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản