Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tờ khai tạm nộp thuế TNCN- Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

 

 

Mẫu số: 08A/KK-TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 

 

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

        Chính thức:  [     ]      Bổ sung:  [     ]    Lần: [     ]

 [01] Kỳ tính thuế: Quý …… Năm ....……

[02] Họ và tên người đại diện cho nhóm kinh doanh:................…………………

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[04] Địa chỉ:……………………………………………………………………

[05] Điện thoại:…………....[06] Fax:……......……….[07] Email:………………

DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM KINH DOANH

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số lượng/Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

[08]

VNĐ

 

2

Tổng chi phí phát sinh trong kỳ

[09]

VNĐ

 

3

Thu nhập chịu thuế

[10]

VNĐ

 

4

Tổng số cá nhân trong nhóm

[11]

Người

 

5

Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt nam

[12]

VNĐ

 

THU NHẬP CHỊU THUẾ, THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP TRONG KỲ CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG NHÓM  KINH DOANH

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Tỷ lệ phân chia thu nhập (%)

Thu nhập chịu thuế tương ứng

Các khoản giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Thuế tạm nộp

Thu  nhập ngoài Việt Nam

Bản thân

Người phụ thuộc

Từ thiện

Bảo hiểm

Tổng

 

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

 

Chi tiết giảm trừ cho người phụ thuộc của từng cá nhân trong nhóm kinh doanh

    (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/tháng):

1/ Họ và tên:................……………………………………..……………………...……

              Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Số CMND hoặc hộ chiếu (nếu có)

Quan hệ với ĐTNT

Số tháng được tính giảm trừ trong quý

Thu nhập được giảm trừ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

2/ Họ và tên:................……………………………………..……………………...….

              Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Số CMND hoặc hộ chiếu (nếu có)

Quan hệ với ĐTNT

Số tháng được tính giảm trừ trong quý

Thu nhập được giảm trừ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

3/ Họ và tên:................……………………………………..……………………...…

              Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Số CMND hoặc hộ chiếu (nếu có)

Quan hệ với ĐTNT

Số tháng được tính giảm trừ trong quý

Thu nhập được giảm trừ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

 

………………, ngày ……tháng……năm……….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÓM KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản