Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Thu nhập từ kinh doanh

 

 

Mẫu số: 09B/PL-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

Phụ lục

 

 

 

THU NHẬP TỪ KINH DOANH

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân  mẫu số 09/KK–TNCN )

 

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………………...……….......

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

[03]

 

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

[04]

 

a

Chiết khấu thương mại

[05]

 

b

Giảm giá hàng bán

[06]

 

c

Giá trị hàng bán bị trả lại

[07]

 

d

Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp

[08]

 

3

Doanh thu hoạt động tài chính

[09]

 

4

Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

[10]

 

a

Giá vốn hàng bán

[11]

 

b

Chi phí bán hàng

[12]

 

c

Chi phí quản lý

[13]

 

5

Chi phí tài chính

[14]

 

Trong đó:

Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh

[15]

 

6

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh

[16]

 

7

Thu nhập khác

[17]

 

8

Chi phí khác

[18]

 

9

Thu nhập chịu thuế khác

[19]

 

10

Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam

[20]

 

11

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

[21]

 

12

Tổng số thuế đã tạm nộp trong kỳ

[22]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

………………, ngày …… tháng…… năm....……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản