Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Thu nhập từ tiền công, tiền lương

 

 

Mẫu số: 09A/PL-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

Phụ lục

 

 

 

THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN)

 

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………..……………...

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phát sinh trong kỳ

[03]

 

a

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

[04]

 

b

Tiền thưởng

[05]

 

c

Thu nhập khác

[06]

 

 

d

Thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh ngoài Việt Nam

[07]

 

2

Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập đã khấu trừ trong kỳ

[08]

 

a

Tổng số thuế đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công

[09]

 

b

Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 10%

[10]

 

c

Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 20%

[11]

 

 

    Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

   ………, ngày …… tháng … năm ……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản