Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

 

.....................................

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----------------------

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Nội dung thanh toán: . . . . . . …………….. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

 .......................................................................................................................................

Số TT

Số hiệu chứng từ

Ngày tháng chứng từ

Mục - Tiểu mục

Nội  dung  chứng  từ

Số tiền (đ)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . …….

……………………………………………………………………………………………

                                                                                  Hà Nội, ngày . . . tháng. . . . năm 20

          

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu )

Kế toán trưởng

(ký tên )

Người lập bảng

(ký tên )

 

Ghi chú: Mẫu này do đơn vị sử dụng NSNN lập 02 liên

             + 01 liên gửi Kho bạc nơi mở tài khoản giao dịch

             + 01 lưu lại đơn vị sử dụng NSNN

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản