Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc, sản phẩm và giấy tờ liên quan

 

....................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                            Số: .............

 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ...... tại: ................................., chúng tôi gồm:

Bên giao khoán: ......................

Địa chỉ: ...........................

Số TK :    ..............                       tại .......................

Đại diện:

Họ, tên:........ ............................... Chức vụ : .

Họ, tên: ............................. Chức vụ: .

Bên nhận khoán:

Đại diện:........ ............................... Chức vụ : ..................................

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số TK : ..............................................Tại NH, KB:.....................................................

Cùng ký kết hợp đồng giao khoán:

I. Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của bên nhận khoán

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

II. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán:

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

III. Những điều khoản chung về hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ......................

- Phương thức thanh toán tiền: ......................

-.Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng...................................................

 

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên)

 

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                            Số: .............

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày....... tháng ......... năm .........

Bên giao khoán:

Địa chỉ:

Số TK :     ..............                tại ................

Đại diện:

Họ, tên:........ ............................... Chức vụ : ...........

Họ, tên: ............................. Chức vụ: ...........................

Bên nhận khoán:

Đại diện:........ ............................... Chức vụ : ..................................

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số TK : ..............................................Tại NH, KB:.....................................................

 

Cùng thanh lý Hợp đồng số: ............. ngày .......... tháng...... năm...........

Nội dung công việc đã được thực hiện:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Kết luận: .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên)

 

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 


.......................

Mẫu số C09-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

                                                                                                                                                                                                 Số: ...........

Nợ: ...........

Có:............

Họ và tên người thuê: .................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):.............................................................................................

Đã thuê những công việc sau để:..................................... tại địa điểm: ....................từ ngày ............. đến ngày.....................................

 

Số TT

Họ và tên người được thuê

Địa chỉ hoặc số CMT

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượng công việc đã làm

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

X

X

 

 

 

X

 

Đề nghị ........................... cho thanh toán số tiền: .........................................

Tổng số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

(Kèm theo ....... chứng từ kế toán khác)                                                                                                      Ngày..... tháng .....năm........

    Người đề nghị thanh toán                                  Kế toán trưởng                                          Người duyệt

                (Ký, họ tên)                                                   (Ký, họ tên)                                                (Ký, họ tên)

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản