Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Đơn xin thuyên chuyển công tác

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do-Hạnh phúc.

__________

 

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

 

Kính gởi : - ………………………………………………………………………..

 

 

 

Họ và tên :................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………………………………….

Nơi sinh :………………………………..

Hộ khẩu thường trú :.................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay :........................................................................................................................................

Đơn vị công tác :.......................................................................................................................................

Văn bằng chuyên môn :.............................................................................................................................

Giáo viên môn : ........................................................................................................................................

Năm vào ngành :................................................ Năm bổ nhiệm ngạch : .....................................................

Chức vụ, công việc đang làm :....................................................................................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến :.........................................................................................................................

1/.............................................................................................................................................

2/.............................................................................................................................................

Lý do thuyên chuyển :................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                  Ngày            tháng        năm 200…

. Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                           

                                                                                                                           Ký tên

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản